Main menu

Usługi

podatki czestochowa biura rachunkowe częstochowa

Biuro rachunkowe Termin

Rachunkowość

Podatki

Prawo

Szkolenia dla kadry

Wszyscy klienci częstochowskiej kancelarii mogą skorzystać z:

 • Usługi rachunkowe dla wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą:
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość),
  • PKPiR – podatkowa księga przychodów i rozchodów,
  • wyliczenia ryczałtu ewidencjonowanego i innych ewidencji właściwych dla celów podatkowych.
 • Obsługa kadrowo-płacowa:
  • sporządzanie listy płac,
  • prowadzenie kartotek pracowniczych,
  • pełna obsługa w zakresie ubezpieczeń społecznych (ZUS),
  • rozliczenia z PFRON w zakresie dofinansowania zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą,
  • roczne rozliczenia z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz osób prawnych.
 • Doradztwo podatkowe
 • Sporządzanie dokumentacji finansowo-podatkowej:
  • analiz i sprawozdań finansowych,
  • sprawozdań dla celów statystycznych i ochrony środowiska,
  • zeznań i deklaracji podatkowych w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów.
 • Przygotowywanie dokumentacji:
  • podatkowej dla transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi (ceny transferowe).
 • Przygotowywanie biznesplanów i opracowań ekonomicznych.
 • Pomoc przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie, wniosków kredytowych itp.
 • Pomoc prawna i udział w negocjacjach handlowych.
 • Usługi prawne i faktyczne w ramach postępowań ugodowych, sądowych i egzekucyjnych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 • Windykacja należności.
 • Pomoc prawna:
  • na etapie zakładania, przekształcania i likwidacji podmiotów gospodarczych,
  • w sporach z organami podatkowymi oraz rentowymi,
  • reprezentacja w trakcie postępowań administracyjnych, w tym podatkowych.
 • Przygotowywanie projektów:
  • uchwał podejmowanych przez wspólników spółek osobowych oraz wspólników i zarządy spółek kapitałowych,
  • umów handlowych zawieranych przez przedsiębiorstwo w ramach prowadzonej działalności.
 • Opiniowanie:
  • zagadnień podatkowych,
  • umów handlowych,
  • dokumentów typu: regulaminy, zarządzenia, wnioski, odwołania, skargi, pisma procesowe.
 • Przygotowywanie dokumentacji:
  • formalnoprawnej związanej z rejestracją lub potrzebą ujawniania zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS lub ewidencji działalności gospodarczej,
  • opracowywanie umów, regulaminów, zarządzeń, wniosków, odwołań, skarg, pism procesowych i innych.

Proponujemy profesjonalne szkolenia prowadzane przez specjalistów m.in. z:

 • prawa podatkowego,
 • prawa pracy,
 • prawa zamówień publicznych,
 • pozyskiwania środków unijnych,
 • negocjacji handlowych,
 • oferujemy także szkolenia specjalistyczne dostosowane do potrzeb klienta.