Main menu

Nawiązanie stosunku pracy w kontekście podlegania ubezpieczeniu społecznemu

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu, od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia ustania tego stosunku. Każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi podlega zgłoszeniu do tychże ubezpieczeń. Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę ciąży na płatniku składek, czyli pracodawcy. Kluczową zatem kwestią dla prawidłowej realizacji przedmiotowego obowiązku jest poprawne określenie momentu (daty) nawiązania stosunku pracy.

Z godnie z przepisami kodeksu pracy stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono – w dniu zawarcia umowy. Oznacza to, że jeżeli zawieramy umowę o pracę z inną datą niż data rozpoczęcia pracy przez pracownika, datą właściwą, dla określenia momentu powstania obowiązku, w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, jest wskazana w umowie data rozpoczęcia pracy a nie data zawarcia umowy.

Przykład I

Umowa o pracę została zawarta w dniu 13 czerwca 2014 (piątek). Strony zawarły w tej umowie zapis, że datą rozpoczęcia pracy jest dzień 16 czerwca 2014 r.(poniedziałek). Pracodawca ma obowiązek zgłosić nowo zatrudnionego pracownika do ubezpieczeń społecznych z datą 16 czerwca 2014 r. tj. datą rozpoczęcia pracy, wskazaną w umowie.

Przykład II

Umowa o pracę została zawarta w dniu 13 czerwca 2014 (piątek). Pracownik faktycznie rozpoczął pracę w poniedziałek tj. dniu 16 czerwca 2014 r. Strony nie zawarły w umowie zapisu, że datą rozpoczęcia pracy jest dzień 16 czerwca 2014 r.

Pracodawca ma obowiązek zgłosić nowo zatrudnionego pracownika do ubezpieczeń społecznych z datą 13 czerwca 2014 r. tj. datą zawarcia umowy.

Comments are closed.